Predstavitev programa:

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022, je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Promocijske aktivnosti:

Promocijske aktivnosti Promocijske aktivnosti zadevajo širjenje zavedanja tem, da so številne posameznikove življenjske težave lažje rešljive z znanjem, da izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, pač pa normalen sestavni del tudi tega obdobja življenja ter, da se odrasli lahko prav tako uspešno učijo kot mladi itn. Promocijske aktivnosti prispevajo k zavedanju, da izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Aktivnosti prispevajo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.

Dostopnost