Učna pomoč za odrasle

 

Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja.

Učna pomoč se mora izvajati za udeležence, ki so vpisani v naslednje izobraževalne programe: programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), programi gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj in poklicni tečaji (PT).

Učna pomoč se izvaja tudi za potrebe udeležencev, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno 5 pripravami na izpite. Učno pomoč izvaja učitelj, ki ima izobrazbene pogoje za poučevanje določenega predmeta. Učno pomoč organizira organizator izobraževanja odraslih in obsega pripravo vsebinskega načrta izvajanja učne pomoči (ime in priimek odraslega, ime in priimek učitelja, predmet oziroma vsebina, število ur, obdobje izvajanja, kraj izvajanja), sodelovanje z izobraževalno organizacijo v statistični regiji, v katero je udeleženec vpisan in spremljanje izvajanja učne pomoči. Poleg navedenega mora organizator tudi poskrbeti za ozaveščanje o učni pomoči pri vseh šolah znotraj statistične regije. Učitelj, ki izvaja učno pomoč, organizator izobraževanja odraslih, ki organizira učno pomoč in udeleženec morajo timsko sodelovati. Učna pomoč se izvaja v skladu z vsebinskim načrtom učne pomoči, v individualni ali skupinski obliki za predmet, del učne snovi, za učne tehnike oziroma strategije učenja. Učna pomoč se lahko hkrati izvaja tudi za več predmetov. Izvajanje učne pomoči poteka v prostorih članov konzorcija oziroma v prostorih izobraževalne organizacije, v katero je udeleženec vpisan v KRVS ali v KRZS. Učna ura izvajanja učne pomoči traja 45 min.

 

Dostopnost